Burgen in: Slowenien

  • Blejski Grad - Castle Bled in Slowenien: mehr
  • Grad Bogenšperk - Bogenšperk Castle in Slowenien: mehr
  • Grad Snežnik - Snežnik Castle in Slowenien: mehr
  • Predjama Grad - Predjama Castle & Cave Park in Slowenien: mehr
  • Velenjski Grad - Castle Velenje in Slowenien: mehr